Procedura postępowania reklamacyjnego w sklepie internetowym TheSpot

 

1. Przedmiot odpowiedzialności

1.1. Procedura postępowania reklamacyjnego określona jest przez niniejsze zasady określające warunki odpowiedzialności firmy Rafał Walczak TheSpot (zwanej dalej Sprzedawcą) z tytułu wystąpienia wad towarów zakupionych w sklepie https://thespot.pl/  .

1.2. W przypadkach i na zasadach określonych poniżej, procedura postępowania reklamacyjnego przewiduje dwa następujące tryby: 

1.2.1 tryb udzielenia gwarancji, 

1.2.2.tryb udzielenia rękojmi.

 

2. Warunki gwarancji

2.1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary oferowane w serwisie https://thespot.pl/ . Gwarancja może być udzielona przez producenta lub dystrybutora. 

2.2.  Na towary sprzedawane w sklepie https://thespot.pl/ może zostać udzielona gwarancja producenta lub dystrybutora w przypadkach, w których w sposób wyraźny przy prezentowanym towarze jest wskazanie:  „gwarancja producenta” lub „gwarancja dystrybutora”.

2.3. Reklamacje towarów, na które została udzielona gwarancja należy składać bezpośrednio w punktach serwisowych wskazanych przez Gwaranta na warunkach i zasadach określonych w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu wskazanym na opakowaniu czy w dokumentacji dołączonej do towaru.

2.4. Gwarant określa okres trwania gwarancji.

 

3. Warunki rękojmi

Zakupione w https://thespot.pl/  towary objęte są również 24-miesięczną rękojmią Sprzedawcy.

4.  Postępowanie reklamacyjne w przypadku udzielenia rękojmi

4.1. Zgłoszenie reklamacyjne dokonywane jest przez Kupującego pocztą tradycyjną (Rafał Walczak TheSpot, ul. Jasne Błonia 24/3, 91-162 Łódź) lub elektroniczną (biuro@thespot.pl). Kupujący może skorzystać formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://thespot.pl/pliki/reklamacja-formularz.doc  . Prosimy również o dołączenie do formularza zdjęcia lub filmiku prezentującego usterkę.

4.2. W ramach zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący może żądać usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad. W przypadku gdy naprawa lub wymiana są niemożliwe, bądź pociągają za sobą nadmierne koszty, albo Sprzedawca nie zdoła naprawić lub wymienić rzeczy w umówionym czasie, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.

4.3. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

4.4. Po otrzymaniu wiadomości zwrotnej od Sprzedawcy, Kupujący dostarcza reklamowany towar do miejsca wskazanego podczas procesu reklamacji.

4.5. Reklamowany towar powinien być dostarczony w opakowaniu zapewniającym jego bezpieczeństwo podczas transportu.

5.  Sposób rozpatrywania reklamacji

5.1. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w możliwie najszybszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty dostarczenia towaru.

5.2. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne Sprzedający załatwia reklamację w sposób określony przez Kupującego w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5.3. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne okaże się bezzasadne, Sprzedający odsyła reklamowany produkt wraz z wyjaśnieniami na adres wskazany przez Kupującego.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Kupującego oraz osób trzecich poniesione wskutek zaistnienia wady towaru.